Expand Cut Tags

No cut tags
galushka_p: (Default)
[personal profile] galushka_p
МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ:

«Метою впровадження реформи урядових комунікацій є налагодження діалогу між суспільством та владою»

Д І А Л О Г У, шановне панство!

Почитати першоджерело можна отут - http://mip.gov.ua/news/901.html
Почитати та зкачати ту Концепцією можна отут http://mip.gov.ua/documents/56.html
Поспілкуватися із нашими владовиконавцями, та поділитися із ними своїми думками можна отут - http://mip.gov.ua/content/kontakti.html


26 січня 2016 року, під час брифінгу в прес-центрі Кабінету Міністрів України, Міністерство інформаційної політики України презентувало Концепцію реформи урядових комунікацій, погоджену Кабінетом Міністрів України.

Радник Міністра інформаційної політики України з питань стратегічних комунікацій Аліна Фролова вважає, що з реалізацією Концепції, населення країни зможе системно впливати на прийняття рішень владою, відбудеться зближення між владою та громадськістю через налагодження постійного діалогу. «МІП розробляє дорожню карту впровадження реформи, яка також є частиною більшої ініціативи, а саме побудови системи державних стратегічних комунікацій», - зазначає радник.

Іветта Делікатна, радник Міністра з питань впровадження програми «Відкрита влада», розповіла про нову структуру, передбачену реформою, яка впроваджуватиметься у відомствах, та плани щодо реалізації.
«В Уряді буде створено центральний офіс з комунікації, який координуватиме всіх представників прес-служб центральних органів виконавчої влади, що дасть змогу забезпечити єдиний погляд та єдину позицію від влади. Сьогодні ж кожен говорить про своє, немає єдиних повідомлень, які забезпечать розуміння тих кроків, що робить Уряд, які реформи здійснює», - зазначає Іветта Делікатна.

Щодо планів на реалізацію Концепції, то перш за все, буде розроблено та затверджено дорожню карту реформи, законодавчу базу під реалізацію, регуляторні стандарти та операційні екосистеми, і завершальним етапом стане реструктуризація служб в міністерствах.

"Отже, 2016 рік буде перехідним періодом - 30% реалізації, потім тестування і повне впровадження системи в 2017 році на 100%", - додала Іветта Делікатна.

Як зазначав раніше Міністр інформаційної політики України Юрій Стець, для реалізації реформи урядових комунікацій залучатимуться кошти донорських організацій та держав-партнерів України.

Нагадаємо, що Концепція реформ урядових комунікацій була розроблена за ініціативи МІП, за участі Секретаріату Кабінету Міністрів України, групи незалежних експертів та за підтримки Уряду Великобританії.

20 січня 2016 року, під час засідання Кабінету Міністрів України, Міністерство інформаційної політики України презентувало Концепцію реформи урядових комунікацій, яку Уряд підтримав.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

galushka_p: (Default)
galushka_p

February 2016

S M T W T F S
 1 234 56
789101112 13
14151617181920
21222324252627
2829     

Style Credit

Page generated Sep. 24th, 2017 06:54 am
Powered by Dreamwidth Studios